Algemene Voorwaarden - maart 2024

DEEL I - Algemene Bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die gebruik maakt of gebruik wenst te maken van de diensten van Duuw.

Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon die op basis van een uitzendovereenkomst met Duuw ter beschikking wordt gesteld van een derde om ten behoeve van die derde werkzaamheden te verrichten zonder bij die derde in dienst te treden. Gedetacheerde medewerker: iedere natuurlijke persoon die op basis van een detacheringsovereenkomst met Duuw ter beschikking wordt gesteld van een derde om ten behoeve van die derde werkzaamheden te verrichten zonder bij die derde in dienst te treden.

Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die wordt voorgesteld aan een Opdrachtgever, ongeacht of uiteindelijk een Opdracht tot stand komt.

Opdracht: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Duuw, waaronder begrepen de Uitzendopdracht, de Detacheringsopdracht en de Werving en selectie.

Uitzendopdracht: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Duuw op grond waarvan een enkele Uitzendkracht door Duuw aan de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrichten, tegen betaling van het Opdrachtgevertarief, welke overeenkomst afhankelijk is van de duur van de terbeschikkingstelling van de Uitzendkracht aan de Opdrachtgever.

Detacheringsopdracht: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Duuw op grond waarvan een enkele Gedetacheerde medewerker, meestal voor een bepaalde vaste periode, door Duuw aan de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrichten, tegen betaling van het Opdrachtgevertarief.

Werving en selectie: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Duuw op grond waarvan een door Duuw aan de Opdrachtgever voorgestelde Kandidaat een arbeidsverhouding aangaat met de Opdrachtgever.

Opdrachtgevertarief: het bedrag dat Duuw aan de Opdrachtgever in rekening brengt zoals overeengekomen en eventueel nadien aangepast.

Werving- en selectievergoeding: de vergoeding die Duuw aan de Opdrachtgever in rekening brengt indien een Kandidaat een arbeidsverhouding aangaat met de Opdrachtgever ofwel indien een Uitzendkracht of Gedetacheerde medewerker na verloop van een bepaalde periode met de Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat.

Uitzendbeding: het beding in de uitzendovereenkomst tussen de Uitzendkracht en Duuw op grond waarvan de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de Uitzendkracht door Duuw aan de Opdrachtgever op verzoek van de Opdrachtgever ten einde komt.

CAO voor uitzendkrachten: de collectieve arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten, gesloten tussen de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) enerzijds en FNV Bondgenoten, de Dienstenbond CNV en de Unie anderzijds.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en diensten van Duuw, alsmede op elk verzoek tot dienstverlening aan Duuw, ongeacht of een Opdracht tot stand komt of niet.
 2. Deel I van deze Algemene Voorwaarden geldt voor alle Opdrachten. Deel II geldt, in aanvulling op deel I, voor de Uitzendopdracht en de Detacheringsopdracht en deel III geldt, in aanvulling op deel I, voor de Werving en selectie.
 3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende of aanvullende bedingen zijn uitsluitend rechtsgeldig indien en voor zover Duuw deze schriftelijk heeft aanvaard. Dergelijke afwijkende of aanvullende bedingen laten onverlet de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en gelden uitsluitend voor de Opdracht waarvoor dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
 4. Door de acceptatie van deze Algemene Voorwaarden stemt de Opdrachtgever tevens in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op alle latere Opdrachten met Duuw.
 5. Indien een of meer bepalingen van de Opdracht of deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig of niet afdwingbaar blijken te zijn, zullen de Opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgelding of niet afdwingbaar zijn, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
 6. Indien Duuw geen beroep doet op een bepaling uit de Opdracht of de Algemene Voorwaarden betekent dat niet dat zij in een volgend geval evenmin een beroep zal doen op de betreffende bepaling of dat zij haar recht om een beroep op die bepaling te doen heeft laten vallen.

Artikel 3 - Totstandkoming van een Opdracht

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Duuw zijn vrijblijvend en binden Duuw niet. Duuw is evenmin gebonden aan een verzoek tot het aangaan van een Opdracht van de Opdrachtgever.
 2. Een Opdracht komt tot stand wanneer Duuw deze schriftelijk heeft bevestigd, of, indien dit moment eerder is, zodra Duuw is begonnen met de uitvoering van de Opdracht.
 3. Nadat de Opdrachtgever een aanbod van Duuw heeft aanvaard, kan Duuw haar aanbod nog binnen 14 dagen herroepen, waardoor uiteindelijk geen Opdracht tot stand komt.

Artikel 4 – Selectie

 1. De Kandidaat wordt door Duuw geselecteerd aan de hand van de inlichtingen van de Opdrachtgever aangaande de te verrichten werkzaamheden, alsmede aan de hand van de haar bekende hoedanigheden en capaciteiten van de in aanmerking komende personen. Duuw is geheel vrij in de keuze van de Uitzendkracht die inzake de Opdracht ter beschikking wordt gesteld of de Kandidaat die aan de Opdrachtgever wordt voorgesteld.
 2. De Opdrachtgever verstrekt Duuw alle gegevens, documenten en overige informatie die Duuw voor de uitvoering van de Opdracht nodig heeft.
 3. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook, zal Duuw geen rekening houden met door de Opdrachtgever gestelde eisen die voor de functie niet relevant zijn.
 4. In redelijkheid door de Kandidaat gemaakte kosten ten behoeve van een selectiegesprek, waaronder reis- en verblijfkosten- zullen, indien de Kandidaat hier aanspraak op maakt, door de Opdrachtgever aan Duuw worden vergoed.

Artikel 5 - Naleving regelgeving

 1. De Opdrachtgever verbindt zich tot naleving van alle wettelijke en andere regelgeving die betrekking heeft op de Uitzendkracht, Gedetacheerde medewerker of Kandidaat.
 2. Meer in het bijzonder verbindt de Opdrachtgever aan wie door Duuw een vreemdeling ter beschikking wordt gesteld, zich te houden aan de Wet arbeid vreemdelingen, op grond waarvan hij onder meer verplicht is om een afschrift van het document, bedoeld in artikel 1 van de Wet op de Identificatieplicht, van de vreemdeling in ontvangst te nemen en, na de identiteit van de vreemdeling vast te hebben gesteld, dit afschrift op te nemen in zijn Administratie en dit nadat de arbeid is beëindigd nog minimaal 5 jaar te bewaren tot einde kalenderjaar. Indien Duuw niet beschikt over een tewerkstellingsvergunning voor de betreffende Uitzendkracht of Gedetacheerde medewerker dient de Opdrachtgever deze zelf aan te vragen.
 3. Voorts verbindt de Opdrachtgever zich om alle geregistreerde persoonsgegevens van een Uitzendkracht, Gedetacheerde medewerker of Kandidaat vertrouwelijk te behandelen en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te verwerken. Dat houdt mede in dat de Opdrachtgever de Uitzendkracht, Gedetacheerde medewerker of Kandidaat op de hoogte zal brengen van een eventuele registratie van zijn persoonsgegevens en de wijze waarop, wanneer en voor welk doeleinde deze gegevens worden verwerkt, alsmede dat de Opdrachtgever de gegevens moet beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 4. De Opdrachtgever vrijwaart Duuw voor alle vorderingen, zowel civiel-, bestuurs- als strafrechtelijk, die jegens Duuw worden ingesteld wegens de niet-nakoming door de Opdrachtgever van de verplichtingen uit hoofde van dit artikel en de in dit artikel bedoelde regelgeving, en voor alle schade (inclusief de daadwerkelijk gemaakte kosten, waaronder die voor juridische bijstand) die hieruit voor Duuw voortvloeit.

Artikel 6 – Geheimhouding

 1. Op verzoek van de Opdrachtgever zal Duuw in haar verhouding met de Uitzendkracht, Gedetacheerde medewerker of Kandidaat bedingen dat deze volstrekte geheimhouding dient te betrachten omtrent vertrouwelijke informatie die hem of haar ter kennis komt met betrekking tot de Opdrachtgever en diens bedrijfsactiviteiten. Duuw is echter niet aansprakelijk voor eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de Uitzendkracht, Gedetacheerde medewerker of Kandidaat.
 2. Duuw en de Opdrachtgever zijn gehouden tot geheimhouding over en weer van alle informatie waarvan zij in verband met de Opdracht, of een potentiële Opdracht, kennisnemen.
 3. Meer in het bijzonder is de Opdrachtgever gehouden om alle informatie die hij krijgt over een Uitzendkracht, Gedetacheerde medewerker of Kandidaat vertrouwelijk te behandelen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Duuw is Opdrachtgever niet gerechtigd om deze informatie openbaar te maken of aan een derde te verstrekken. Bij overtreding van dit verbod is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van €5.000,00 onverminderd het recht van Duuw om volledige schadevergoeding te eisen.

Artikel 7 - Betaling en gevolgen wanbetaling

 1. Facturen van Duuw dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. De op de bank- of giroafschriften van Duuw aangegeven valutadatum wordt aangemerkt als de dag van betaling. De Opdrachtgever is niet gerechtigd zich op opschorting van betaling of verrekening te beroepen.
 2. Uitsluitend betalingen aan Duuw of aan een door Duuw schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betalingen aan Uitzendkrachten of Gedetacheerde medewerkers kunnen niet aan Duuw worden tegengeworpen.
 3. Elke betaling van de Opdrachtgever wordt in de eerste plaats in mindering gebracht op de eventueel verschuldigde rente en/of kosten en daarna op de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling iets anders staat vermeld.
 4. Indien de Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij van rechtswege in verzuim en is het verschuldigde zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar, vermeerderd met een rente van 1% per maand, waarbij een deel van een maand als volle maand wordt gerekend.
 5. Reclamaties betreffende een factuur van Duuw dienen binnen 10 dagen na de factuurdatum schriftelijk bij Duuw te zijn ingediend, op straffe van verval van het recht van de Opdrachtgever om een klacht over de factuur in te dienen. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
 6. Alle buitengerechtelijke kosten die Duuw maakt om tot incasso van de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen te komen, of om nakoming van enige andere verplichting van de Opdrachtgever af te dwingen, komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden begroot op 15% van de verschuldigde som, met een minimum van € 250, met dien verstande dat een minimum van € 1.000,00 geldt indien het niet om een betalingsverplichting gaat, en onverminderd het recht van Duuw om de werkelijke kosten op te eisen indien deze hoger blijken te zijn.

Artikel 8 - Niet nakoming door de Opdrachtgever

 1. Indien de Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden niet nakomt, is hij gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van Duuw (inclusief de kosten voor rechtsbijstand) en dient hij Duuw terzake te vrijwaren, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig is.
 2. In een geval als bedoeld in lid 1, alsmede in het geval dat ten laste van de Opdrachtgever beslag wordt gelegd, Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd, Opdrachtgever een betalingsregeling treft met een of meer crediteuren of Opdrachtgever op andere wijze de indruk wekt insolvabel te zijn, Opdrachtgever overgaat tot ontbinding of liquidatie van zijn bedrijf, Opdrachtgever zijn bedrijf voortzet in een andere rechtsvorm of de zeggenschapsverhoudingen binnen zijn bedrijf wijzigt, of –indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is- hij overlijdt of onder curatele wordt gesteld, is Duuw gerechtigd om, naar eigen keuze, haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten totdat de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Duuw volledig is nagekomen, of de Opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden of anderszins te beëindigen, zonder aansprakelijk te zijn voor schade of kosten aan de zijde van de Opdrachtgever. Voorts worden alle vorderingen van Duuw op de Opdrachtgever in een dergelijk geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid Duuw

 1. Duuw zal zich inspannen om de Opdracht naar behoren uit te voeren, zonder daarmee geacht te worden een resultaatsverbintenis op zich te hebben genomen.
 2. Duuw is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van de Opdrachtgever als gevolg van of in verband met de Opdracht of enig ander handelen of nalaten van Duuw, haar personeel, Uitzendkrachten, Gedetacheerde medewerkers of Kandidaten, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid of nalatigheid van de directie, met bedrijfsleiding belaste leidinggevende en ondergeschikten van Duuw.
 3. Aansprakelijkheid van Duuw voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.
 4. Onverminderd het hiervoor bepaalde is iedere aansprakelijkheid en/of verplichting van Duuw tot vergoeding van schade van de Opdrachtgever beperkt tot een bedrag gelijk aan de betaalde of verschuldigde Werving- en selectievergoeding of het Opdrachtgevertarief, dat verschuldigd was of zou zijn over een periode van 6 maanden.
 5. Duuw heeft te allen tijde het recht, doch niet de plicht, om eventuele schade van de Opdrachtgever ongedaan te maken.

Artikel 10 – Overmacht

 1. Onder overmacht in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan elke van de wil van Duuw onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de Opdracht reeds te voorzien, die nakoming van de Opdracht geheel of gedeeltelijk, blijvend of tijdelijk verhindert. Hieronder wordt mede verstaan: brand, oorlog, ongevallen, rellen, oproer, staking, uitsluiting, blokkade, bovenmatig ziekteverzuim, alsmede de onmogelijkheid van nakoming van de Opdracht als gevolg van tekortkoming van derden die door Duuw zijn ingeschakeld ter uitvoering van de Opdracht.
 2. In geval van overmacht is Duuw gerechtigd, naar eigen keuze, haar verplichtingen op te schorten of de Opdracht met de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Duuw schadeplichtig wordt jegens de Opdrachtgever.
 3. In geval van overmacht is Duuw gerechtigd betaling te vorderen voor de prestaties die zij terzake de uitvoering van de betreffende Opdracht heeft verricht voordat de overmacht opleverende situatie intrad.

Artikel 11 - Geschillen en vervaltermijn

 1. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam, onverminderd het recht van Duuw om het geschil voor te leggen aan de rechter die volgens de wet bevoegd zou zijn.
 2. Op de Opdracht en de totstandkoming of uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.
 3. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, of anders blijkt uit deze Algemene Voorwaarden, dient opdrachtgever Duuw direct schriftelijk in kennis te stellen indien er een vordering ontstaat. Anders vervalt elke vordering jegens Duuw in elk geval door het verloop van 12 maanden vanaf de datum waarop de Opdrachtgever met de vordering bekend is geraakt althans daarmee bekend had kunnen zijn.

DEEL II - Bijzondere bepalingen voor de Uitzendopdracht en Detacheringsopdracht

De artikelen 12 tot en met 22 zijn uitsluitend van toepassing op de Uitzendopdracht en Detacheringsopdracht en gelden in aanvulling op de Algemene bepalingen in Deel I.

Artikel 12 - Duur en einde van de Opdracht

 1. De Opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. Indien geen Opdracht voor bepaalde tijd is overeengekomen, geldt de Opdracht voor onbepaalde tijd.
 2. De Opdracht voor bepaalde tijd kan worden aangegaan:
  1. voor een vaste periode; dat wil zeggen voor een vooraf vastgestelde kalenderperiode of voor een periode die eindigt op een vooraf vastgestelde datum; of
  2. voor een bepaalbare periode; dat wil zeggen voor een periode die eindigt doordat zich één of meerdere objectief bepaalbare gebeurtenissen voordoet (een gebeurtenis onafhankelijk van de wil van de partijen); of
  3. voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.
 3. De Opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege aan het einde van de periode waarvoor deze is aangegaan. Deze kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. In het geval partijen de mogelijkheid van tussentijdse opzegging zijn overeengekomen, en hierover niets anders is bepaald, geldt dat opzegging schriftelijk dient te geschieden met inachtneming van de hiernavolgende opzegtermijn:
 4. Aantal gewerkte weken: Opzegtermijn in kalenderdagen:
  0 tot 12 0
  12 tot 26 5
  26 tot 52 10
  52 tot en met 78 14

Artikel 13 - Einde van de Detacheringsopdracht

 1. Een Detacheringsopdracht die is aangegaan voor een bepaalde periode kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij deze mogelijkheid uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen, in welk geval de in de Opdracht overeengekomen opzegtermijn in acht genomen dient te worden en, bij gebreke daarvan, de in artikel 12 lid 3 genoemde opzegtermijn. Indien de Opdrachtgever de opzegtermijn niet of niet volledig in acht neemt en/of hij de Gedetacheerde medewerker niet langer tewerkstelt, is de Opdrachtgever gehouden het overeengekomen Opdrachtgevertarief te voldoen dat hij verschuldigd zou zijn tot het moment waarop de Opdracht rechtsgeldig zou zijn beëindigd.
 2. Indien de Gedetacheerde medewerker overlijdt of het dienstverband met Duuw verbreekt is Duuw gerechtigd om de Detacheringsopdracht te beëindigen, zonder schadeplichtig te worden jegens de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is niet gehouden het Opdrachtgevertarief te betalen over de uren waarin de Gedetacheerde medewerker niet heeft gewerkt, tenzij dit te wijten is aan de Opdrachtgever, bijvoorbeeld door onwenselijk gedrag van de Opdrachtgever jegens de Gedetacheerde medewerker of onveilige werkomstandigheden.
 3. Duuw kan in een geval als bedoeld in lid 2 ook, al dan niet tijdelijk, een vervangende Gedetacheerd medewerker ter beschikking stellen. Zij kan daartoe echter niet worden verplicht.

Artikel 14 - Vervanging van de Uitzendkracht of Gedetacheerde medewerker

 1. Duuw is te allen tijde gerechtigd aan de Opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde Uitzendkracht of Gedetacheerde medewerker onder voortzetting van de Opdracht, zulks bijvoorbeeld met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van Duuw, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de ontslagrichtlijn voor de uitzendbranche. De Opdrachtgever kan een dergelijk voorstel slechts schriftelijk en onder vermelding van redelijke gronden afwijzen.
 2. De Opdrachtgever kan Duuw verzoeken om de Uitzendkracht of de Gedetacheerde medewerker te vervangen. Indien Duuw daarmee instemt, eindigt de terbeschikkingstelling van de Uitzendkracht of de Gedetacheerde medewerker en de opdracht wordt dan voortgezet ten aanzien van een andere Uitzendkracht of Gedetacheerde medewerker. Op eerste verzoek van Duuw bevestigt de Opdrachtgever schriftelijk beëindiging van de terbeschikkingstelling van de te vervangen Uitzendkracht te hebben verzocht.
 3. De mogelijkheid tot vervanging van de Uitzendkracht of Gedetacheerde medewerker kan aan nadere voorwaarden worden gebonden. De Opdrachtgever zal steeds een aanzegtermijn in acht nemen van tenminste 14 dagen, tenzij een andere aanzegtermijn is overeengekomen of nog een proeftijd geldt.
 4. Duuw schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de Opdrachtgever indien Duuw een Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker weliswaar mag of kan vervangen, maar dat om welke reden dan ook niet doet. In dat geval is de Opdrachtgever onverkort gehouden het Opdrachtgevertarief te voldoen, tenzij de Opdracht door de Opdrachtgever reeds rechtsgeldig is opgezegd.

Artikel 15 - Het aangaan van een rechtstreekse arbeidsverhouding

 1. Voor het bepaalde in dit artikel wordt verstaan onder:
  1. het aangaan van een arbeidsverhouding: het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht van de Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker met de Opdrachtgever; of het ter beschikking laten stellen van de betreffende Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker aan de Opdrachtgever door of via een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming).
  2. Uitzendkracht: de Uitzendkracht zoals gedefinieerd in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden, alsmede de Uitzendkracht wiens terbeschikkingstelling minder dan 12 maanden voor het aangaan van de rechtstreekse arbeidsverhouding is geëindigd.
  3. Gedetacheerde Medewerker: de Gedetacheerde Medewerker zoals gedefinieerd in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden, alsmede de Gedetacheerde Medewerker wiens terbeschikkingstelling minder dan 12 maanden voor het aangaan van de rechtstreekse arbeidsverhouding is geëindigd.
  4. Opdrachtgever: de Opdrachtgever zoals gedefinieerd in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden, alsmede aan de Opdrachtgever gelieerde partijen, zoals een medevennoot, een dochter- of zusteronderneming of een ander onderdeel van de groepsmaatschappij van de Opdrachtgever.
 2. De Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker indien en voor zover wordt voldaan aan het hieronder in dit artikel bepaalde, en ook aan alle verplichtingen jegens Duuw is voldaan.
 3. De Opdrachtgever brengt Duuw schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen om met de Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker een arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven.
 4. De Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker aangaan indien en voor zover de Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker de arbeidsovereenkomst met Duuw niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft, en indien en voor zover de Opdrachtgever de Opdracht met Duuw niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft.
 5. Indien de Opdrachtgever binnen een termijn van het aantal gewerkte (en aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte en betaalde) uren zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst na aanvang van de terbeschikkingstelling van de Uitzendkracht, of binnen een termijn van het aantal uren zoals overeengekomen bij het verstrekken van de Opdracht indien dit minder dan het aantal uren bedraagt zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst, een arbeidsverhouding met de Uitzendkracht aangaat, is de Opdrachtgever aan Duuw een Werving- en selectievergoeding verschuldigd. De Werving- en selectievergoeding is afhankelijk van het aantal uren dat de Uitzendkracht op enig moment werkzaamheden heeft verricht ten behoeve van de Opdrachtgever voordat de arbeidsverhouding wordt aangegaan en is gelijk aan 40% van het Opdrachtgevertarief dat over een periode van het aantal uur zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst, betaald zou moeten worden.
 6. Indien de Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de Uitzendkracht tijdens een Opdracht die (tussentijds) opzegbaar is, is de Opdrachtgever gerechtigd te besluiten de opzegtermijn niet in acht te nemen. In dat geval is de Opdrachtgever echter gehouden de schade te vergoeden die Duuw hierdoor lijdt. Deze schade wordt gefixeerd op 40 % van het Opdrachtgevertarief over de niet in acht genomen opzegtermijn. Deze schadevergoeding is verschuldigd naast de Werving- en selectievergoeding.
 7. De Opdrachtgever kan eerst een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaan met de Gedetacheerde medewerker na verloop van 12 maanden na aanvang van de terbeschikkingstelling van de Gedetacheerde medewerker, tenzij partijen schriftelijk iets anders overeenkomen. Indien Duuw instemt met een eerder moment waarop de rechtstreekse arbeidsverhouding wordt aangegaan is de Opdrachtgever een nader overeen te komen Werving- en selectievergoeding verschuldigd.

Artikel 16 - Functie en arbeidstijd

 1. Bij de Opdracht verstrekt de Opdrachtgever de omschrijving van de functie die de Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker moet uitoefenen. Ten behoeve van het vaststellen van de inlenersbeloning zal de Opdrachtgever in ieder geval aan Duuw verstrekken: de informatie over de functiegroep, de hoogte van het loon, de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting, de hoogte van de periodiek, de hoogte en het tijdstip van de initiële loonsverhoging, de onkostenvergoeding en de toeslagen. Indien op enig moment blijkt dat die omschrijving niet overeenstemt met de werkelijk uitgeoefende functie, zal de Opdrachtgever aan Duuw onverwijld de passende informatie aanreiken. Duuw zal vervolgens toepassing geven aan artikel 18 lid 4.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met het verstrekken van de informatie zoals bedoeld in het voorgaande lid, dan zal Duuw de Opdrachtgever schriftelijk hiervan in kennis stellen en de Opdrachtgever een redelijke termijn gunnen om de informatie alsnog te verstrekken.
 3. De functie kan tijdens de Opdracht worden aangepast indien de Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker daar in redelijkheid aanspraak op kan maken, bijvoorbeeld met een beroep op goed werkgeverschap, (komende) wet- en regelgeving, de CAO voor Uitzendkrachten of rechtspraak, of indien de Opdrachtgever dit voorstelt en Duuw en de Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker daarmee instemmen. Duuw zal vervolgens toepassing geven aan artikel 18 lid 5.
 4. Tenzij bij de Opdracht schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker gelijk aan de bij Opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren. Deze zullen niet meer respectievelijk minder belopen dan rechtens bij de Opdrachtgever is toegestaan.
 5. Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven de in de betreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week of boven het bij regeling of rooster vastgesteld aantal uren.
 6. De vakantie van de Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker en de bijzondere verlofregeling worden geregeld conform de wet en de CAO voor Uitzendkrachten.
 7. De Opdrachtgever is verplicht om bij het aangaan van de Opdracht, en, indien en voor zover dat bij het aangaan van de Opdracht niet voorzienbaar was, steeds zo spoedig mogelijk, Duuw in te lichten omtrent de bedrijfssluitingen van Opdrachtgever, zodat Duuw hier in haar rechtsverhouding met de Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker rekening mee kan houden. Indien De Opdrachtgever deze verplichting niet is nagekomen en Duuw ten gevolge daarvan schade heeft geleden, dient de Opdrachtgever deze aan Duuw te vergoeden.
 8. De Opdrachtgever is gehouden om de Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker die lid is van de ondernemingsraad van Duuw of van de Opdrachtgever in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform de Wet op de ondernemingsraden. Indien de Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker medezeggenschap uitoefent in de onderneming van Opdrachtgever is Opdrachtgever onverkort gehouden het Opdrachtgevertarief te voldoen. Voor zover de Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker onder werktijd activiteiten verricht in het kader van zijn lidmaatschap van de ondernemingsraad van Duuw, is de Opdrachtgever voor deze uren geen Opdrachtgevertarief verschuldigd.

Artikel 17 - Tewerkstelling en leiding en toezicht

 1. De Opdrachtgever kan de Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker niet anders tewerkstellen dan op de wijze zoals overeengekomen bij Opdracht, tenzij Duuw en de Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker daarmee instemmen. Aan die instemming kunnen nadere voorwaarden, bijvoorbeeld een ander Opdrachtgevertarief, worden verbonden.
 2. Tewerkstelling van de Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker in het buitenland is slechts mogelijk voor bepaalde tijd en indien dit bij de Opdracht schriftelijk is overeengekomen. De Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker moet daarmee schriftelijk hebben ingestemd.
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de Opdrachtgever niet gerechtigd de tewerkstelling van de Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker op te schorten. Indien de Opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft of de Medewerker niet te werk kan stellen, is de Opdrachtgever derhalve onverkort gehouden voor de gehele duur van de Opdracht het Opdrachtgevertarief te voldoen, dat wordt berekend over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens de Opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren.
 4. Indien schriftelijk is overeengekomen dat de Opdrachtgever gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten met instandhouding van de Opdracht en hij kan aantonen dat hij tijdelijk geen werk heeft of de Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker tijdelijk niet te werk kan stellen, is de Opdrachtgever voor de duur van die opschorting niet het volledige Opdrachtgevertarief verschuldigd, maar alleen het Opdrachtgevertarief over 3 gewerkte uren. Deze bepaling geldt uitsluitend indien Duuw jegens de Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingverplichting op grond van de CAO voor uitzendkrachten.
 5. De Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker bij de uitoefening van het toezicht of de leiding, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is.
 6. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker op zijn beurt aan een derde (waaronder mede wordt verstaan een rechtspersoon waarmee de Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden) ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden.

Artikel 18 - Tarief Uitzendopdracht en Detacheringsopdracht en uurbeloning

 1. De Opdrachtgever is aan Duuw het Opdrachtgevertarief verschuldigd, vermeerderd met eventuele door Duuw aan de Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker verschuldigde toeslagen, over de uren waarop Duuw op grond van Opdracht en/of Algemene Voorwaarden van Duuw jegens de Opdrachtgever aanspraak heeft.
 2. Indien de Detacheringsopdracht eindigt voor de overeengekomen einddatum op grond van artikel 13 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden of de Gedetacheerde medewerker niet te werk wordt gesteld door de Opdrachtgever terwijl de Gedetacheerde medewerker wel beschikbaar is, blijft het Opdrachtgevertarief verschuldigd.
 3. Indien de Uitzendkracht zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de uitzendarbeid, maar door de Opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de uitzendarbeid aan te vangen, of de omvang van de uitzendarbeid minder dan 15 uren per week beloopt en de tijdstippen waarop de uitzendarbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, dan wel indien de omvang van de uitzendarbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd, is de Opdrachtgever per oproep ten minste gehouden te betalen het Opdrachtgevertarief berekend over 3 gewerkte uren, onverminderd de andere rechten die Duuw in een dergelijk geval heeft.
 4. De uurbeloning die voor de duur van de Opdracht geldt voor de Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker wordt vastgesteld conform de wet en de CAO voor Uitzendkrachten, meer in het bijzonder conform de inlenersbeloning zoals bedoeld in de CAO voor Uitzendkrachten, zulks mede aan de hand van de functieomschrijving en informatie die de Opdrachtgever bij de Opdracht heeft verstrekt. Indien op enig moment blijkt dat de in werkelijkheid door de Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker uitgeoefende functie zou moeten leiden tot een hogere uurbeloning, zal Duuw de uurbeloning van de Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker en het Opdrachtgevertarief dienovereenkomstig corrigeren en zal de Opdrachtgever dit gecorrigeerde tarief verschuldigd zijn met terugwerkende kracht vanaf de ingangsdatum van de Opdracht.
 5. Wanneer gedurende een Opdracht de functie van de Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker wijzigt, zal het Opdrachtgevertarief worden aangepast, tenzij de nieuwe functie lager geclassificeerd is, in welk geval het Opdrachtgevertarief ongewijzigd blijft.
 6. Indien de Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker wordt vervangen door een andere Uitzendkracht zal de uurbeloning ten aanzien van die andere Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker opnieuw overeenkomstig lid 4 worden vastgesteld en zal het Opdrachtgevertarief daaraan worden aangepast.
 7. Duuw is gerechtigd om het Opdrachtgevertarief tussentijds aan te passen indien zich bij de Opdrachtgever wijzigingen voordoen ten aanzien van de bij de Opdrachtgever toepasselijke functiegroep, inhoudende: de hoogte van het loon van het de toepasselijke functiegroep, de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting, de hoogte van de periodiek, de hoogte en het tijdstip van de initiële loonsverhoging de onkostenvergoeding en de toeslagen.
 8. Duuw is ook gerechtigd het Opdrachtgevertarief te verhogen indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen, bijvoorbeeld (doch niet uitsluitend) als gevolg van wijzigingen van de CAO voor uitzendkrachten of van de bij de Opdrachtgever geldende cao en/of arbeidsvoorwaardenregeling of wijzigingen ten gevolge van sociale en fiscale regelgeving of enig ander verbindend voorschrift of andere overheidsmaatregel.

Artikel 19 – Facturering

 1. De facturen van Duuw worden samengesteld op basis van de door de Opdrachtgever voor akkoord getekende tijdverantwoordingsformulieren (digitale werkbriefjes). Deze tijdverantwoordingsformulieren zijn bindend voor de Opdrachtgever.
 2. De Opdrachtgever ziet erop toe dat op de tijdverantwoordingsformulieren het aantal gewerkte uren en overuren, eventueel gemaakte onkosten en alle overige gevraagde informatie duidelijk en naar waarheid wordt ingevuld. Voorts ziet de Opdrachtgever erop toe dat het aantal gewerkte uren en overuren niet meer is dan met Duuw is overeengekomen. Na controle van het tijdverantwoordingsformulier ondertekent de Opdrachtgever het (digitaal) voor akkoord waarna het tijdverantwoordingsformulier wordt ingelezen in het verwerkingssysteem van Duuw. De Opdrachtgever behoudt zelf digitaal toegang tot het tijdverantwoordingsformulier.
 3. Op basis van het digitaal geaccordeerde tijdverantwoordingsformulier wordt de factuur samengesteld, deze geldt als volledig bewijs van de daarop vermelde gegevens.
 4. Indien de Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker de tijdverantwoording van de Opdrachtgever betwist en de opdrachtgever de verplichtingen bedoeld in lid 2 van dit artikel niet is nagekomen, zal Duuw de gewerkte uren bindend vaststellen, nadat Duuw zowel de Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker als de Opdrachtgever heeft gehoord.

Artikel 20 - Aansprakelijkheid voor schade aan personen en zaken

 1. De Opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker werkzaamheden laat verrichten zodanig inrichten en onderhouden, en voor het verrichten van de werkzaamheden van de Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken, als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker bij het verrichten van zijn werkzaamheden (in de ruimste zin van het woord) schade lijdt.
 2. De Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 7:658 BW, op grond waarvan hij aansprakelijk is voor schade die personen die bij hem arbeid verrichten lijden in de uitoefening van zijn werkzaamheden, alsmede met de verplichtingen die voor hem uitvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet ten opzichte van de Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker.
 3. Voor aanvang van de uitzendarbeid zal de Opdrachtgever Duuw en de Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker een document verstrekken met de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats en nadere informatie geven over de van de Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker verlangde beroepskwalificatie. Ook zal de Opdrachtgever Duuw en de Uitzendkracht of Gedetacheerde medewerker wijzen op mogelijke veiligheidsrisico’s en de wijze waarop daarmee moet worden omgegaan. Dit houdt onder meer in dat de Opdrachtgever de Uitzendkracht of Gedetacheerde medewerker informeert over de procedures inzake brandbeveiliging, de locatie van de brandapparatuur en vluchtroutes, de naam van de bedrijfshulpverlener(s) en de interne alarmnummers.
 4. Indien de Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de Opdrachtgever de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte.
 5. De Opdrachtgever zal aan de Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker vergoeden alle schade (inclusief de daadwerkelijke gemaakte kosten, waaronder die voor rechtsbijstand) die de Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker in de uitoefening van zijn uitzendarbeid lijdt, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat hij de hiervoor in lid 1, 3 en 4 genoemde verplichtingen geheel is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker. Indien het bedrijfsongeval of de beroepsziekte tot de dood leidt, is in deze schadevergoedingsplicht tevens begrepen de schade die ingevolge artikel 6:108 BW aan de in dat artikel genoemde personen verschuldigd is.
 6. De Opdrachtgever zal aan de Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker vergoeden alle schade (inclusief de daadwerkelijke door de Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker gemaakte kosten, waaronder die voor rechtsbijstand) die de Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker lijdt doordat een aan de Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker toebehorende en door hem in het kader van de opgedragen te verrichten werkzaamheden gebezigde zaak is beschadigd of tenietgegaan.
 7. De Opdrachtgever vrijwaart Duuw voor alle vorderingen of aanspraken die in verband met de in dit artikel omschreven, of de daaruit voortvloeiende, verplichtingen jegens Duuw worden ingesteld, alsmede tegen alle schade, inclusief de daadwerkelijke kosten voor juridische bijstand die Duuw in verband met dergelijke vorderingen of aanspraken, lijdt.
 8. De Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren voor de aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel en de vrijwaring van Duuw. Op eerste verzoek van Duuw zal de Opdrachtgever Duuw kopieën doen toekomen van de relevante polisbescheiden, verzekeringsvoorwaarden en bewijzen van premiebetalingen.

Artikel 21 - Bijzondere uitsluiting aansprakelijkheid voor schade en vrijwaring

 1. Duuw is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en verliezen door de Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker toegebracht aan de Opdrachtgever of aan derden. Duuw is tegenover de Opdrachtgever evenmin aansprakelijk voor verbintenissen die de Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker is aangegaan, of die voor hem zijn ontstaan, met de Opdrachtgever of derden, of voor verbintenissen die de Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker namens de Opdrachtgever of een derde is aangegaan, al dan niet met toestemming van de Opdrachtgever of die derden. De Opdrachtgever vrijwaart Duuw voor elke aansprakelijkheid terzake, welke vrijwaring mede de daadwerkelijke door Duuw gemaakte en te maken kosten, waaronder die voor rechtsbijstand, omvat. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren ter dekking van de in dit artikel bedoelde aansprakelijkheden en vrijwaring. Op eerste verzoek van Duuw zal de Opdrachtgever Duuw kopieën doen toekomen van de relevante polisbescheiden, verzekeringsvoorwaarden en bewijzen van premiebetalingen.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Duuw voor de verschuldigdheid van een eventuele transitievergoeding aan de Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker indien de Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker vanaf de aanvang van zijn dienstverband met Duuw uitsluitend werkzaam is geweest bij de Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Duuw voor de verschuldigdheid van een eventuele billijke vergoeding aan de Uitzendkracht of Gedetacheerde indien in rechte komt vast te staan dat de Opdrachtgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten jegens de Uitzendkracht of Gedetacheerde Medewerker.

DEEL III - Bijzondere bepaling voor Werving en selectie

Artikel 22 is uitsluitend van toepassing op de Werving en selectie en geldt in aanvulling op de Algemene bepalingen in Deel I.

Artikel 22 – Werving- en selectievergoeding

 1. Voor het bepaalde in dit artikel wordt verstaan onder:
  1. Het aangaan van een arbeidsverhouding: het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht van de Kandidaat met de Opdrachtgever; of het ter beschikking laten stellen van de betreffende Kandidaat aan de Opdrachtgever door of via een derde (bijvoorbeeld een ander wervings- en selectiebureau of uitzendonderneming).
  2. Opdrachtgever: de Opdrachtgever zoals gedefinieerd in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden, alsmede aan de Opdrachtgever gelieerde partijen, zoals een medevennoot, een dochter- of zusteronderneming of een ander onderdeel van de groepsmaatschappij van de Opdrachtgever.
 2. Indien een door Duuw aan de Opdrachtgever voorgestelde Kandidaat niet als Uitzendkracht of Gedetacheerde medewerker werkzaamheden gaat verrichten voor de Opdrachtgever, maar direct een arbeidsverhouding aangaat met de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever een Werving- en selectievergoeding verschuldigd.
  1. Deze Werving- en selectievergoeding is verschuldigd vanaf het moment van de totstandkoming van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Kandidaat.
 3. Duuw en de Opdrachtgever zullen de hoogte van de Werving- en selectievergoeding van geval tot geval overeenkomen bij het verstrekken van de Opdracht door de Opdrachtgever.
  1. Het bruto jaarsalaris is het jaarsalaris inclusief alle emolumenten, die de door Duuw aangedragen kandidaat bij de opdrachtgever gaat verdienen. Onder emolumenten wordt in dit kader verstaan: vakantiebijslag, dertiende maand, bonussen en provisies, auto van de zaak (gefixeerd op 15% van de cataloguswaarde), onkostenvergoedingen. In het geval van een dienstverband korter dan één jaar en/of een werkweek korter dan 40 uur, wordt het bruto jaarsalaris waarover het honorarium wordt berekend gebaseerd op een vol jaar en een werkweek van 40 uur.
  2. Advertentiekosten en kosten voor aanvullende diensten zoals opleidingen, testen, onderzoeken e.d. vallen buiten de Werving- en selectievergoeding en zullen separaat worden gefactureerd.
 4. Indien de Opdrachtgever een door Duuw voorgestelde Kandidaat afwijst, de Kandidaat een aanbod van Opdrachtgever afwijst, of om andere redenen geen Opdracht tot stand komt, en hij binnen 12 maanden alsnog een arbeidsverhouding aangaat met die Kandidaat, voor dezelfde of een andere functie, is de Opdrachtgever alsnog de Werving- en selectievergoeding verschuldigd.
 5. Indien de Opdrachtgever ondanks het verbod in artikel 6 lid 3 informatie over een Kandidaat, Uitzendkracht of Gedetacheerde medewerker aan een derde doorgeeft en binnen 12 maanden een arbeidsverhouding tot stand komt tussen die derde en de Kandidaat, voor dezelfde of een andere functie, is de Opdrachtgever aan Duuw de Werving- en selectievergoeding verschuldigd, onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 3.
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.